„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL” FELHÍVÁS

0
180

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtására a 2018/2019-es tanévre

Célja: a horvátországi magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:

 1. Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
  a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2018/2019-es tanév kezdetétől Horvátországban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2000. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Horvátországban működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
  ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Horvátország közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
  bb) a fakultatív magyar nyelvű oktatásban (pl.: anyanyelvápolásban) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
  bc) a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
  bd) az olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt, c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2018/2019-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.
 2. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:
  – az a nappali tagozatos hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pont szerinti támogatásokra nem jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2018/2019. tanév első félévében több mint 20 tanórát igazolatlanul hiányzott;

b) az a fakultatív oktatásban részesülő tanuló, aki a 2018/2019. tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;

c) az a támogatási kérelmet benyújtó, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;

d) azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki*;

e) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait;

f) az a hallgató, aki nem Horvátországban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

* „Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre
a) aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;
b) akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;
c) aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.”

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő HRK

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő HRK

A támogatás a 2018/2019-es tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2019. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. Támogatási kérelem érvényességének feltételei:

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:

– megfelelően kitöltött Adatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)

kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának, és ha már rendelkezik érvényes személyazonosító okirattal, annak fénymásolata;

b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.);

c) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2018/2019-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2018/2019-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!;

d) a diák/óvodás nevére nyitott horvátországi előírások szerinti zsírószámla IBAN számát tartalmazó irat (szerződés, egyéb a számlatulajdonos nevét és IBAN számlaszámát tartalmazó banki irat) fénymásolata.

A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:

– megfelelően kitöltött Adatlap;

kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

b) a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

c) a hallgató nevére nyitott horvátországi előírások szerinti zsírószámla IBAN számát tartalmazó irat (szerződés, egyéb a számlatulajdonos nevét és IBAN számlaszámát tartalmazó banki irat ) fénymásolata.

Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:

 1. Jelen felhívás alapján a 2018/2019-es tanévre igényelhető támogatásokra 2019. március 22. – 2019. május 3. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani. A támogatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2019. május 3.
 2. A támogatási kérelmet a jelen felhívás mellékletét képező Adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban, vagy személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának (a továbbiakban: HMPF) irodájában (munkanapokon 9:00 és 13:00 óra között).

Postacím:
31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.

VI. Az Adatlapok beszerezhetők:

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

VII. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:

A beérkezett támogatási kérelmekről a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma ellenőrzés és feldolgozás után – javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik a Kedvezményezett fizetési számlaszámára, a Bizottsági döntésnek megfelelően.

A támogatás utalásáról a HMPF intézkedik.

További tájékoztatás a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben olvasható, továbbá a HMPF irodájától igényelhető a 031 275 480 számon, vagy e-mailen a pedagogus-forum@os.t-com.hr címen.

 1. Az igénylési csomag elemei
 2. a) Adatlap,
 3. b) Útmutató

A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.
Tel/fax: 031 275 480
E-mail: pedagogus-forum@os.t-com.hr

Kapcsolódó dokumentumok:

Nevelési oktatási támogatás_Adatlap_Horvátország_2019

Iskolalátogatási igazolás _Horvátország_2019

Hallgatói támogatás_Adatlap_Horvátország_2019