Članovi Gazdinskog kruga DZMH polagali su besplatni stručni ispit

0
3

U državama članicama EU za upotrebu sredstava za zaštitu bilja potrebna je dozvola,. Gazdinski krug DZMH-a svojim je članicama i članovima omogućio polaganje stručnog ispita. Dvadeset i sedam proizvođača sudjelovalo je na besplatnom tečaju i stručnom ispitu te su stime produžili dozvolu na pet godina.

Na zahtijev Europskog parlamenta i Vijeća, svaka država članica Europske unije dužna je izraditi Nacionalni akcijski plan (NAP) za smanjenje rizika od sredstava za zaštitu bilja po ljudsko zdravlje i okoliš.

U Hrvatskoj je akcijski plan usvojen 2013. godine, prema kojem su kupnja, distribucija i uporaba sredstava za zaštitu bilja podložni kvalifikacijskim propisima i dozvolama. Svi korisnici su 2015. morali dobiti dozvolu za uporabu sredstava za zaštitu bilja.

Od stručne suradnice Gazdinskog kruga, Valentine Peter saznali smo da su dozvole dobivene prije pet godina vrijedile do sada pa je Gazdinski krug ponovno organizirao tečaj koji se održao u konferencijskoj sali DZMH-a u Bilju.

Njih dvadeset i sedam je produžilo licencu stečenu prije pet godina. Predavanje i stručni ispit bili su besplatni, a potrebna financijska sredstva je udruga zatražila od Zaklade Bethlen Gábor iz Budimpešte.

Ovo je značajna pomoć našim proizvođačima, jer su pesticidi ključni u poljoprivrednoj proizvodnji i s njima se uvijek mora postupati pažljivo.