Natječaj za radna mjesta: ODGOJITELJ/ICA

202

MAĐARSKI DJEČJI VRTIĆ „U LISZTOVOJ“ – LISZT UTCAI MAGYAR ÓVODA

BELI MANASTIR, Franca Liszta 15a

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), u skladu sa Statutom Mađarskog dječjeg vrtića „U Lisztovoj“ – Liszt Utcai Magyar Óvoda, Upravno vijeće Mađarskog dječjeg vrtića „U Lisztovoj“ – Liszt Utcai Magyar Óvoda objavljuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 • ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 2 izvršitelja (mjesto rada: Beli Manastir)
 • ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 2 izvršitelja (mjesto rada Laslovo)
 • ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 2 izvršitelja (mjesto rada Korođ)
 • STRUČNI SURADNIK PEDAGOG – na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (pola radnog vremena); 1 izvršitelj (mjesto rada Beli Manastir)

Kandidati moraju ispunjavati osnovne uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbom članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23).

Uz ispunjavanje osnovnih uvjeta za prijem u radni odnos, kandidati obvezno moraju ispunjavati i poseban uvjet:

 • potpuno znanje mađarskog jezika u pisanom i govornom obliku.

Rok prijave: 30 dana od dana objavljivanja u https://kepesujsag.com/

U prijavi na natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti elektronička adresa). Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj podnositelji trebaju priložiti preslike dokumenata:

 • Životopis, vlastoručno potpisan
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o potpunom znanju mađarskog jezika u pisanom i govornom obliku
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • Preslika osobne iskaznice
 • Vlastoručno potpisana izjava podnositelja da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak prema čl. 25st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, da se protiv njega/nje ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25.st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu vrtića:

MAĐARSKI DJEČJI VRTIĆ „U LISZTOVOJ“ – LISZT UTCAI MAGYAR ÓVODA

Franca Liszta 15a

31 300 Beli Manastir

Razmatrat će se samo potpune prijave koje sadržavaju sve podatke i priloge/dokaze navedene u natječaju.

S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja obaviti će se razgovor (intervju) te po potrebi izvršiti testiranje. Obavijest o mjestu i vremenu provođenja razgovora (intervjua) bit će objavljena na web stranici i oglasnoj ploči Mađarskog dječjeg vrtića „U Lisztovoj“ – Liszt Utcai Magyar Óvoda.

Kandidati pozvani na razgovor (intervju), radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dužni su prilikom razgovora (intervjua) priložiti:

 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25.st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana
 • Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana

U Belom Manastiru,

18. prosinca 2023. godine

 UPRAVNO VIJEĆE